Privacy Policy

Algemeen

Long at Home Investments B.V. (hierna: “Long at Home Investments”) respecteert uw persoonsgegevens en behandelt de aan Long at Home Investments verstrekte of anderszins verkregen informatie vertrouwelijk. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Long at Home Investments verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Met dit privacy statement geeft Long at Home Investments uitvoering aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Long at Home Investments verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Long at Home Investments verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: het verlenen van diensten en de uitvoering van een overeenkomst; het innen van declaraties; het onderhouden van contacten met relaties; voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Long at Home Investments verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: basisgegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht; contactgegevens, zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen; persoonsgegevens ten behoeve van een door Long at Home Investments te verlenen dienst, een sollicitatie of in het kader van het bijwonen van bijeenkomsten;

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Long at Home Investments omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Long at Home Investments verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna genoemde gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: wettelijke verplichting; uitvoering van een overeenkomst; verkregen toestemming van betrokkene(n); gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Long at Home Investments deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast verstrekt Long at Home Investments persoonsgegevens aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Long at Home Investments sluit een verwerkersovereenkomst met de derde partij die namens en in opdracht van Long at Home Investments uw persoonsgegevens verwerkt. Hierdoor is de derde partij eveneens gehouden tot naleving van de AVG. Door Long at Home Investments al ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. De derde partijen kunnen een accountant, notaris of ingeschakelde andere derde partijen betreffen.

Beveiliging persoonsgegevens

Long at Home Investments hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Long at Home Investments treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Bij het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen houdt Long at Home Investments rekening met de stand van de techniek. In het geval dat Long at Home Investments gebruik maakt van diensten van derde partijen, legt Long at Home Investments in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken vast in een verwerkingsovereenkomst over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Long at Home Investments bewaart persoonsgegevens die Long at Home Investments verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Long at Home Investments beantwoordt uw verzoek doorgaans binnen een maand na ontvangst. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Long at Home Investments aan uw verzoek als betrokkene geen of niet voldoende uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Long at Home Investments neemt uitsluitend verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. U kunt met betrekking tot de bovengenoemde verzoeken tevens contact opnemen met of bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag; telefoon: 088 – 1805 250).

Aanpassing privacy statement

Long at Home Investments heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Long at Home Investments plaatst aanpassingen van het privacy statement op de website. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van Long at Home Investments: www.longathome.com.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement, kunt u contact opnemen via de volgende contactgegevens:

Long at Home Investments
Gebouw Luchtruim
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven

Tel: +31 (0)40 782 0288
Email: info@longathome.com

KvK: 71661557

Dit privacy statement is op 20 juli 2018 voor het laatst gewijzigd.